កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ញើមកយើង ការសាកសួរ!

អាសយដ្ឋានរបស់យើង។

អាស័យដ្ឋានរោងចក្រ៖
ស្រុក Danzhao Nanhai ស្រុក FoShan 510360 ប្រទេសចិន

អាស័យដ្ឋានរោងចក្រ៖
ស្រុក Xiaolan ក្រុង ZhongShan 528415 ប្រទេសចិន

ការិយាល័យនាំចេញ៖
Banxuegang Avenue ស្រុក Longgang 518116 ប្រទេសចិន

អាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុន៖
No.150 Huayue Rd, Dalang Avenue, Longhua District, Shenzhen China.

+86 153 2347 7490

info@kcvents.comមានអារម្មណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីផ្ញើការសាកសួរមកពួកយើងក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។
សេវា 24 ម៉ោង។

ប្រអប់ធីក*

    ទិញ ពិគ្រោះ ណែនាំ