គោលនយោបាយសងប្រាក់វិញ។

យើងរីករាយនឹងយកផលិតផលដែលមិនទាន់បានបើកត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ឥណទានហាង KCvents Shop នេះជាព័ត៌មានលម្អិត

អ្នកត្រូវតែជាអ្នកទិញដើមនៃផលិតផល - ហើយអាចផ្តល់លេខបញ្ជាទិញ ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលគណនី។

ដឹកជញ្ជូនផលិតផលថ្មីដែលមិនទាន់បានបើកនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្រដែលមានព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នក។

ទៅ

Chic Technology Co., Ltd

បន្ទប់ 403 អគារ 3 ទី

Huayue Rd 150, Dalang Avenue,

ស្រុក Longhua ក្រុង Shenzhen

518109 ប្រទេសចិន