2022-nji ýylyň 10-njy marty

Öýüňiz üçin arassa howa şemaly ulgamyny nädip saýlamaly?

Howanyň hapalanmagy bilen baglanyşykly häzirki döwürde adamlaryň içerdäki howany arassalamak islegi artýar.Howany arassalamak usullaryna düşünmek bilen käbir öňdengörüjilikli adamlar tapyldy […]
2022-nji ýylyň 25-nji fewraly

Arassa howa ulgamlarynyň baharda ähmiýeti

Epidemiologiki gözleglere görä, soňky 6 ýylda meniň ýurdumda allergiki rinitiň ortaça ýaýramagy 11.1% -den 17,6% -e çenli ýokarlandy we […]
2022-nji ýylyň 18-nji fewraly

Uglerod süzgüçleri: Ösýän otagymda birini ulanmalymy?

Şeýlelik bilen ösümlik otagyňyzy gurup gutardyňyz we käbir ösümlikleri ösdürip ýetişdirip başladyňyz.Ilki bilen muny duýmarsyň, ýöne ahyrsoňy ulalýandygyňy duýarsyň […]
2022-nji ýylyň 21-nji ýanwary

Parnik ventilyasiýasynyň ähmiýeti

Ekin ösdürip ýetişdiriji üçin teplisadaky ekinleriň deň derejede ösmegi gaty möhümdir.Howany aýlamak bilen, hemişelik parnik howasy döredilýär, çäklendirilýär […]
2022-nji ýylyň 20-nji ýanwary

Has köp süzgüç, süzgüç effekti şonça gowy?

Köp dostlar arassa howa ulgamyny saýlamagy göz öňünde tutanlarynda, görkeziş enjamlary ýaly käbir öndürijileri nädip görjekdiklerine göz ýetirerler öýdýärin. […]
2022-nji ýylyň 14-nji ýanwary

Öýüň şemaly üçin gurnama ýeri we ätiýaçlyk çäreleri

Ilki bilen, zerurlyklaryňyzyň nämedigini kesgitlemeli zadyňyz, jaýy arassalamakmy?Singlea-da bir öýi arassalamak we maksat edinmek […]
2022-nji ýylyň 8-nji ýanwary

Täze jaý üçin KCVENTS arassa howa ulgamyny guruň

Içerki bezegden soň, jaýyň içindäki zyýanly gazy gysga wagtyň içinde arassalap bolmaýar, hatda birnäçe aýyň içinde öýüňizde galar […]
2022-nji ýylyň 7-nji ýanwary

COVID-19 pandemiýasy wagtynda nädip sagdyn dem almaly?

COVID-19 pandemiýasy wagtynda, dem alyş howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmek gaty möhümdir: azyndan 1,5 metr aralygy saklaň, lukmançylykdan peýdalanyň […]
2021-nji ýylyň 13-nji dekabry

Synp otagynyň howasynyň hilini nädip ýokarlandyrmaly?

Okuw otagy okuwçylaryň her gün okaýan esasy ýeri.Synpdaky howanyň hili okuwçylaryň fiziki we […]